Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki.
Więcej informacji w Polityce plików cookies.

Biuletyn Informacji Publicznej

Statut

Załącznik do Uchwały Nr XXVIII/799/13

Rady Miasta Szczecin

z dnia 18.03.2013 r. z późniejszymi zmianami

opublikowany w Dzienniku Urzędowym Woj. Zachodniopomowskiego

z dnia 22.04.2013, poz. 1666

 

 

STATUT DOMU
KULTURY „SŁOWIANIN” W SZCZECINIE

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1.

Dom Kultury Słowianin”, zwany dalej „Słowianinem” działa na podstawie Uchwały Miejskiej Rady Narodowej w Szczecinie nr W43/85 z dnia 31 stycznia 1985 r. w sprawie utworzenia Centrum Kultury Młodzieży w Szczecinie, ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 25 października 1991 r. (Dz.U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn.zm.) oraz niniejszego statutu.

§ 2.

1.    Dom Kultury „Słowianin” jest  samorządową  instytucją  kultury, działającą w formie organizacyjnej właściwej dla domu kultury.
2.    „Słowianin” posiada osobowość prawną i jest wpisany do Rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora pod numerem 1/97.
3.    Organizatorem „Słowianina” jest Gmina Miasto Szczecin.
 

§ 3.

1.    Terenem działania „Słowianina” jest miasto Szczecin, a także cały kraj i zagranica.
2.    Siedzibą „Słowianina” jest miasto Szczecin. 
3.    „Słowianin” używa pieczęci podłużnej z pełną nazwą i adresem siedziby.
 

 

 

 

Rozdział II
Zakres działalności

§ 4.

1.    Celem działalności „Słowianina” jest rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie oraz promowanie działalności artystycznej i kulturalnej na terenie swojego działania.
2.    Do zakresu statutowej działalności „Słowianina” należy:
1)    prowadzenie edukacji kulturalnej i artystycznej,
2)    organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowywania przez sztukę,
3)    wspieranie i organizowanie amatorskiej twórczości artystycznej,
4)    organizacja imprez kulturalnych i artystycznych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym.
5)    współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i związkami twórczymi oraz twórcami indywidualnymi
6)    prowadzenie działalności promocyjnej i wydawniczej
7)    współpraca i wymiana kulturalna krajowa i zagraniczna,
8)    organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży.
3. W ramach swojej statutowej działalności Dom Kultury „Słowianin” może ponadto podejmować działania w zakresie:
1) organizacji zajęć związanych z propagowaniem zdrowego trybu życia, w tym realizacji przedsięwzięć związanych z aktywizacją mieszkańców oraz przeciwdziałaniem patologiom społecznym, alkoholizmowi i narkomanii.
 

§ 5.

„Słowianin” może prowadzić działalność gospodarczą  zgodnie z obowiązującymi przepisami. Środki uzyskane z działalności gospodarczej przeznaczone są na realizację działalności statutowej.
 

 

 

 

Rozdział III
Organy zarządzające i doradcze oraz sposób
ich powoływania

§ 6

1.    „Słowianinem” kieruje dyrektor, który organizuje jego działalność i reprezentuje go na zewnątrz, a także odpowiada za prawidłową realizację działalności statutowej, właściwe gospodarowanie mieniem i środkami finansowymi instytucji.
2.    Dyrektor może powołać i odwołać zastępcę dyrektora, po zasięgnięciu opinii Prezydenta Miasta.
3.    Dyrektora powołuje i odwołuje Prezydent Miasta w trybie przewidzianym ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
 

§ 7.

1.    Dyrektor może powołać zespół konsultacyjny jako własny organ doradczy i opiniodawczy.
2.    Zasady i tryb pracy zespołu konsultacyjnego określa regulamin organizacyjny „Słowianina”.
 

§ 8.

Organizację wewnętrzną „Słowianina” określa regulamin organizacyjny nadany przez dyrektora, po zasięgnięciu opinii organizatora oraz opinii działających w niej organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.

Rozdział IV
Źródła finansowania

§ 9.

1.    „Słowianin” prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
2.    „Słowianin” gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków,  kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania. Podstawą gospodarki finansowej instytucji kultury  jest plan finansowy ustalony przez dyrektora, z zachowaniem wysokości dotacji organizatora.
3.    Plan finansowy „Słowianina” oraz sprawozdania finansowe podlegają przedstawieniu organizatorowi.
4.    Organem zatwierdzającym roczne sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu instytucji jest Prezydent Miasta Szczecin.
5.    Roczne sprawozdanie finansowe podlega obligatoryjnemu badaniu przez biegłego rewidenta przed jego zatwierdzeniem.
 

§ 10.

1. „Słowianin” może uzyskiwać środki finansowe na prowadzenie działalności z następujących źródeł:
1)    działalności statutowej,
2)    sprzedaży składników majątku ruchomego,,
3)   najmu i dzierżawy składników majątkowych,
4)   dotacji podmiotowej i celowej z budżetu Gminy Miasto Szczecin, ,
5) dotacji celowej na zadania objęte mecenatem państwa, w tym dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji z budżetu państwa, z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,

6) środków otrzymanych od osób fizycznych i prywatnych,

 7)    innych źródeł.

8) działalności gospodarczej.
2. Wysokość rocznej dotacji na działalność „Słowianina” ustala organizator i przekazuje środki finansowe w formie:

1)      dotacji podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanym zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów, 2) dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji, 3) dotacji celowej na realizacje wskazanych zadań i programów.
 

2)       

Rozdział V
Zasady dokonywania zmian statutowych

§ 11.

1.    Zmian w Statucie „Słowianina” dokonuje Rada Miasta Szczecin w trybie właściwym do jego nadania.
2.    Likwidacja „Słowianina” może nastąpić na mocy uchwały Rady Miasta.

Bądź na bieżąco!