KONKURSY! Plastyczny i muzyczny.


WT 06.07.2021
14:15

Z powodów organizacyjnych finał konkursu odbędzie się w innym miejscu uzgodnionym z uczestnikami.

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursach:
1) konkurs plastyczny „Mój wymarzony  żaglowiec”.
2) konkurs piosenki morskiej.

Regulaminy obu konkursów poniżej:

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO „Mój wymarzony żaglowiec”.

1. Organizatorem konkursu jest Dom Kultury Słowianin w Szczecinie z tymczasową siedzibą
przy ul. Kolumba 88/89.
2. Konkurs będzie się odbywać w dwóch kategoriach wiekowych: 6-8 lat i 9-12 lat i ma
charakter lokalny.
3. Przedmiotem konkursu jest praca plastyczna w dowolnej formie i wykonana dowolną
techniką, która przez opiekuna zostanie wklejona w formie skanu/zdjęcia, podpisana
imieniem, wiekiem dziecka i wysłana na adres: [email protected]
4. Każdy uczestnik może przesłać tylko jedną pracę.
5. Tytuł konkursu: „Mój wymarzony żaglowiec”.
6. Konkurs trwa od 5.07.2021 r. do 26.07.2021 r. do 15:00.
7. Komisja Artystyczna wyłoni po 5 zwycięzców konkursu w każdej kategorii wiekowej.
8. Nagrody zostaną wręczone zwycięzcom w dniu 31.07.2021 r. ok. godz. 15:00 na Scenie
Dziecięcej przy pomniku A. Mickiewicza podczas imprezy „Żagle 2021. Żeglarski Szczecin”.
9. Nagroda nie podlega wymianie na jej wartość pieniężną.
10. Wszystkie nagrodzone prace, zostaną w formie elektronicznej zamieszczone na stronie
Organizatora ( www.slowianin.org ) w zakładce galeria.
11. W kwestiach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu
Cywilnego.

 

REGULAMIN KONKURSU PIOSENKI MORSKIEJ

1. Organizatorem konkursu jest Dom Kultury Słowianin w Szczecinie z tymczasową siedzibą przy ul. Kolumba 88/89.
2. Konkurs przeznaczony jest dla uczestników w wieku 6-12 lat.
3. Przedmiotem konkursu są piosenki o charakterze morskim.
4. Każdy z uczestników może wykonać jeden utwór, którego nagranie należy przesłać pocztą
elektroniczną na adres: [email protected] do dnia 26.07.2021 r. do godz. 15:00.
5. Do nagrania należy dołączyć dane uczestnika (imię, nazwisko, wiek) i podpisaną zgodę rodziców na uczestnictwo dziecka w konkursie piosenki morskiej.
6. Komisja Artystyczna wyłoni 10 finalistów konkursu, którzy zaprezentują się 31.07.2021 r. ok. godz. 17:00 na Scenie Dziecięcej przy pomniku A. Mickiewicza, podczas imprezy „Żagle 2021. Żeglarski Szczecin”.
7. Komisja Artystyczna wyłoni zwycięzców spośród występujących finalistów, którym zostaną
wręczone nagrody w dniu 31.07.2021 r. Nagrody nie podlegają wymianie na jej wartość pieniężną.
8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania nagrań, wykonanych podczas konkursu na
różnych nośnikach dźwięku i obrazu.
9. Uczestnicy konkursu, zgłaszając się do konkursu, zobowiązują się tym samym, iż nie będą rościć
żadnych praw z tytułu publikacji ich nazwisk oraz fragmentów utworów w środkach masowego
przekazu oraz zezwalają na wykorzystanie i przetwarzanie przez organizatorów konkursu danych
informacji osobowych zawartych w zgłoszeniu.
10. W kwestiach nieuregulowanych regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.