Nagroda Artystyczna Miasta Szczecin


CZW 15.04.2021
14:40

Wydział Kultury uprzejmie informuje, że do dnia 20 maja 2021 roku można zgłaszać kandydatów do Nagrody Artystycznej Miasta Szczecin .

Nagroda od tego roku przyznawana jest w trzech kategoriach:

1)      za istotne osiągnięcie artystyczne, które miało miejsce w 2020 roku,

2)      za całokształt działalności artystycznej kandydata

3)      za innowacyjne pomysły i efektywne działania na rzecz upowszechniania kultury.

 

Nagroda ma formę pieniężną. Wysokość w dwóch pierwszych  kategoriach wynosi 40 000 zł, w trzeciej 10.000 zł.

W danym roku można przyznać jedną Nagrodę Artystyczną w każdej kategorii. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przewiduje się możliwość niewyłonienia laureatów ww. wyróżnień. Uprawnione do składania wniosków są osoby fizyczne, prawne bądź jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Tutaj do pobrania druk zgłoszenia do Nagrody Artystycznej  ponadto formularze zgłoszeń dostępne są w lewym skrzydle budynku Urzędu Miasta Szczecin plac Armii Krajowej 1 oraz na stronie internetowej  www.szczecin.eu w zakładce e-urząd. Zgłoszenia mogą być składane w skrzynce podawczej znajdującej się w przedsionku przed salą Sesyjną Urzędu Miasta (skrzydło po dawnej siedzibie Filharmonii im. M. Karłowicza) bądź przesyłane pocztą na adres Wydziału Kultury Urzędu Miasta Szczecin plac Armii Krajowej 1, Szczecin 70-456 (decyduje data stempla pocztowego).

 

W dniu 23 marca br. Rada Miasta Szczecin podjęła Uchwałę w sprawie ustanowienia tytułu Mecenasa Kultury Szczecina w nowym brzmieniu. Obecnie czekamy na publikację tego dokumentu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, a tym samym jego wejście w życie. O nowych zasadach oraz związanej z nimi procedurze, a także obowiązujących terminach na składanie wniosków będziemy Państwa informować z odpowiednim wyprzedzeniem.