Regulamin


Regulamin uczestnictwa w imprezie
Ogólne warunki uczestnictwa w imprezie w DK Słowianin

1. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania koncertu. W takim wypadku nie będzie zobowiązany do wypłaty jakiegokolwiek odszkodowania lub zadośćuczynienia poza zwrotem posiadaczowi biletu ceny biletu.
2. Wszystkie osoby uczestniczące w imprezie zobowiązane są do zachowania się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób oraz do realizacji poleceń pracowników ochrony.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy wpuszczenia na imprezę posiadacza biletu oraz prawo usunięcia z imprezy uczestnika imprezy w przypadkach :
a) spowodowania przez nich zagrożenia bezpieczeństwa lub naruszenia regulaminu imprezy albo podjęcia zachowań agresywnych lub prowokujących,
b) wnoszenia lub posiadania środków odurzających, napojów alkoholowych, substancji psychotropowych, broni, wyrobów pirotechnicznych lub wybuchowych, innych niebezpiecznych przedmiotów,
c) nie wykonywania poleceń pracowników ochrony,
d) znajdowania się w stanie nietrzeźwości bądź wskazującym na spożycie alkoholu (kierownik ochrony ma prawo poprosić uczestnika o poddanie się kontroli alkomatem) lub pod działaniem narkotyków albo substancji psychotropowych

  1. Zakaz palenia obowiązuje w całym lokalu (wyjście na papierosa tylko za zgodą pracowników ochrony).
    5. Wstęp na imprezy nocne mają osoby, które ukończyły  16 rok życia. Osoby poniżej 16 roku życia mogą wejść na imprezę  tylko pod opieką osoby dorosłej po wypełnieniu odpowiedniej deklaracji.
  2. Na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz skoków na publiczność (tzw. crowdsurfing).
  3. Każdy uczestnik imprezy jest zobowiązany do zapoznania i zaakceptowania  regulaminu. Kupując bilet uczestnik imprezy akceptuje warunki regulaminu.
    8. Uczestnik imprezy akceptuje fakt, że poziom hałasu w  trakcie imprezy może spowodować uszkodzenie jego słuchu.
  4. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia z terenu klubu osób nie stosujących się do regulaminu.

ORGANIZATOR
Dom Kultury Słowianin