fbpx

Szukamy głównego księgowego!


PN 15.06.2020
12:08

O G Ł O S Z E N I E

 

Oferta pracy w Domu Kultury „Słowianin”

 Organizujemy zajęcia, koncerty, wydarzenia okolicznościowe, prowadzimy działalność sportową, tworzymy programy edukacyjne, oferujemy wynajem pomieszczeń i sprzętu nagłaśniającego.

 

Dom Kultury jest miejscem wspólnym, którego charakter wypracowują członkowie naszego zespołu wraz z odbiorcami.

 

Jeżeli chciałbyś zaangażować się w nasze działania i realizować z nami te cele poprzez swoje kompetencje, zapraszam Cię do złożenia aplikacji!

 

Dom Kultury „Słowianin” poszukuje osoby na stanowisko:

Główny Księgowy

Miejsce pracy: Szczecin

Co będzie należeć do Twoich obowiązków:

 1. wykonywanie obowiązków wynikających z ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994r.,
 2. zarządzanie operacyjne finansami instytucji, zapewnienie płynności finansowej i bezpieczeństwa finansowego jednostki w odniesieniu do budżetu,
 3. planowanie wydatkowania środków i przepływów gotówkowych zgodnie ze zobowiązaniami finansowymi i prawnymi instytucji,
 4. nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów księgowych i terminowej realizacji umów, wraz z prawidłowym przechowywaniem i zabezpieczeniem dokumentów,
 5. raportowanie stanu finansowego instytucji wg ustalonych procedur i określonych terminów, sporządzanie miesięcznego raportu z realizacji planu finansowego,
 6. przygotowanie rocznych sprawozdań finansowych instytucji zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz ustawą o finansach publicznych,
 7. nadzorowanie sprawozdań finansowych do ZUS i US oraz innych sprawozdań wymaganych odrębnymi przepisami,
 8. przygotowanie projektów budżetu instytucji,
 9. organizacja i nadzorowanie pracy w zakresie finansów, w tym czuwanie nad prawidłowym funkcjonowaniem systemu finansowo-księgowego, płacowego, aktualizacja polityki finansowej jednostki,
 10. zapewnienie prawidłowości rozliczeń i stosownych sprawozdań z tym związanych, w tym m.in. dotacji przyznawanych przez organizatora, środków pozyskanych (w tym unijnych),
 11. kontakt i współpraca z instytucjami zewnętrznymi (banki, US, ZUS, GUS)wykonywanie czynności związanych z kontrola zarządczą,
 1. terminowe regulowanie wszelkich płatności podatków i składek ZUS, prowadzenie  rozliczeń z ZUS – zgłaszanie do ubezpieczeń, deklaracje miesięczne, składki pracownicze i płatnika, sprawdzanie prawidłowości wykazanych wynagrodzeń stanowiących podstawę do wypłaty renty, emerytury lub zasiłku chorobowego,
 1. opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Dyrektora, dotyczących prowadzenia rachunkowości, a w szczególności: zakładowego planu kont, obiegu dokumentów, zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji środków trwałych,
 2. przygotowywanie i rozliczanie inwentaryzacji,
 3. windykacja należności,
 4. nadzorowanie prowadzenia kas obsługujących sprzedaż.

Wymagania – konieczne

Osoba ubiegająca się o w/w stanowisko, zgodnie z art. 54 ustawy o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240 ze. zm.), powinna spełniać następujące wymagania:

 1. posiadać obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego,
 2. posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw publicznych,
 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
 4. znać język polski w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego,
 5. kandydat powinien posiadać jeden z poniższych punktów:
  • ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe,
  • ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i posiadać co najmniej
   6-letnią praktykę w księgowości,
  • posiadać wpis do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
  • posiadać certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego, prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

Wymagania – dodatkowe

Kandydat powinien:

 • posiadać udokumentowane doświadczenie w pracy w dziale księgowości,
 • wykazać się bardzo dobrą znajomością i umiejętnością stosowania w praktyce prawa podatkowego, ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustaw o działalności instytucji kultury, zarządzania finansowego, controllingu, przepisów prawa ubezpieczeń społecznych oraz prawa zamówień publicznych,
 • posiadać doświadczenie w organizacji pracy nad budżetem zadaniowym, controllingiem, procedurą kontroli zarządczej,
 • cechować się odpowiedzialnością, rzetelnością, zdolnością analitycznego myślenia,
 • posiadać doskonałe umiejętności organizacyjne oraz umiejętność generowania rozwiązań w odniesieniu do zmieniających się potrzeb instytucji,
 • posiadać rozwinięte zdolności komunikacyjne i interpersonalne,
 • znajomość programów: SAGE 50C, STREAMSOFT PRO – Kadry i Płace; PŁATNIK,
 • wykazać się biegłą znajomością pakietu MS Office (m.in. Excel i Word).

Dodatkowym atutem będzie:

 • doświadczenie na stanowisku Głównego Księgowego,
 • doświadczenie/praktyka w księgowości w instytucji publicznej/ kultury.

Oferujemy:

 • umowę o pracę na pełen etat – gwarantującą stabilność zatrudnienia,
 • jasny i czytelny sposób wynagradzania i oceny pracy,
 • pracę, która pozwala rozwijać swoje kompetencje i daje możliwość zdobycia nowych doświadczeń,
 • pracę w kreatywnym zespole,
 • szkolenia i kursy,
 • możliwość korzystania i współuczestnictwa w interesujących wydarzeniach artystycznych.

CV oraz list motywacyjny prosimy przesyłać na adres: biuro@slowianin.org