Deklaracja dostępności

Dom Kultury “Słowianin” zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej slowianin.org.

Data publikacji strony internetowej: 2018-08-29 Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-30

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 • brak treści alternatywnej dla: logotypów partnerów, zdjęć w galeriach, ikon na podstronach wydarzeń,
 • brak etykiet i opisów dla ikon na podstronach wydarzeń,
 • kolor tekstu opisu projektów posiada kontrast 2.32:1,
 • nawigacja nie zawsze posiada dostatecznie wysoki kontrast z banerami podstron,
 • odstępy między liniami tekstu są mniejsze niż 1.5 krotne,
 • brak mechanizmów pomijających powtarzalne elementy (nawigacja, pasek kalendarza),
 • brak mapy strony,
 • wyszukiwarka w wersji desktopowej jest nie widoczna,
 • brak focusów na elementach: nawigacji głównej (dropdown), galerii zdjęć,
 • brak etykiet pól formularzy,
 • pliki do pobrania (regulamin i cennik, RODO) nie są przystosowane do odczytu przez oprogramowanie wspomagające osoby niedowidzące.
Wyłączenia:
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-30

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Logic Net Sp. z o.o.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.  

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dariusz Szymańskiszymanski@slowianin.org. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 518 812 541. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.  

Dostępność architektoniczna

Do budynku prowadzi wejście z poziomu ul. Korzeniowskiego.  Pomieszczenia w których prowadzona jest działalność merytoryczna Domu Kultury oraz pomieszczenia biurowe znajdują się na pierwszym piętrze budynku. Budynek nie jest wyposażony w windę,  na piętro prowadzą dwa segmenty schodów. Dostęp dla osób niepełnosprawnych możliwy jest  jedynie przy fizycznej pomocy pracowników DK Słowianin.  DK Słowianin każdorazowo zapewnia taką pomoc. Drzwi wejścia głównego wyposażone są w elektrozamek oraz domofon do komunikacji z pracownikami.  Schody oraz ciągi komunikacyjne  są monitorowane. W najbliższej okolicy budynku siedziby DK Słowianin funkcjonuje Strefa Płatnego Parkowania, nie ma wydzielonych miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych. DK Słowianin dopuszcza wstęp osób z psem asystującym, nie posiada możliwości korzystania z tłumacza języka migowego Kontakt z osobami z dysfunkcją mowy możliwy jest przy wykorzystaniu  sprzętu informatycznego.

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.

Skip to content